Deklaracja Dostępności Strony Internetowej Centrum Kultury Archetti 

Archetti Orkiestra Kameralna Miasta Jaworzna zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Centrum Kultury Archetti.

Data publikacji strony internetowej: 2016-07-19

Data publikacji strony internetowej: 2016-07-19

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dn. 4 kwietnia 2019r.  (Dz.U.2019 poz. 848) o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Kompatybilność

  1. Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy klawiatury i myszki.

2. Całość serwisu oparta jest na stylach CSS.

3. Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiszowych.

Treści niedostępne

  1. Filmy umieszczone na stronie internetowej oraz aplikacji mobilnej nie posiadają napisów dla osób niesłyszących lub niedosłyszących.

2. Strona nie posiada opcji zmiany wielkości czcionki, zmiany kontrastu.

3. Zakładka GALERIA na stronie centrumkultury.jaworzno.pl nie jest zgodna z wytycznymi.

4. Zamieszczone na stronie internetowej i aplikacji mobilnej informacje publiczne w postaci artykułów/i/lub załączników plików w

formacie PDF nie są dostępne cyfrowo w całości.

5. Pliki PDF, DOC, ODT itp. – redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać tekst bezpośrednio w

serwisie.

Wyłączenia

Część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-18

Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-09-21

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: zespół ds. dostępności

E-mail: barbara.stachanczyk@archetti.pl

Telefon: 32 7629144

Każdy ma prawo:

Zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu.

Zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu.

Wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

Dane kontaktowe osoby zgłaszającej.

Wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie.

Wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Dyrektor Archetti Orkiestry Kameralnej Miasta Jaworzna

Adres: Archetti Orkiestra Kameralna Miasta Jaworzna
ul. Wiosny Ludów 1
43-608 Jaworzno

E-mail: orkiestra.kameralna@archetti.pl

Telefon: 32 7629143

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Budynek 43-608 Jaworzno ul. Wiosny Ludów 1

  1. Do wejścia głównego od strony parku prowadzą schody oraz podjazd dla wózków, znajdujący się przy schodach.

2. Przed budynkiem od strony parku wyznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

3. Obsługa osób niepełnosprawnych odbywa się na parterze.

4. Do wejścia od strony parkingu prowadzą schody, brak podjazdu dla wózków.

5. Budynek dwukondygnacyjny, nie posiada windy.

6. Do budynku i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

7. Ubikacja przystosowana dla osób na wózkach mieści się na parterze.

8. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

9. Nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza migowego.

10. Na wyposażeniu budynku nie posiadamy pętli indukcyjnej dedykowanej dla osób niesłyszących.